Rick Warren afsnit 17


Et sted at høre til

Du er en del af Guds egen familie, borger i Guds rige, og du tilhører Guds husstand sammen med alle andre kristne.

Efeserbrevet . 1,19b (LB)

Guds familie er den levende Guds kirke, sandhedens søjle og fundament.

I. Timotheus Brev 3.15 B (GWT)

Du er kaldet til at høre til, ikke kun til at tro.

Selv i de fuldkomne, syndfri omgivelser i Edens have sagde Gud: ))Det er ikke godt for mennesket at være alene)).1 Vi er skabt til samfund, dannet til fællesskab og formet til en familie, og ingen af os kan fuldføre Guds formål alene.

Bibelen kender ikke til isolerede helgener eller åndelige eremitter, afsondrede fra andre troende og berøvet fællesskab. Bibelen siger, at vi er sat sammen, føjet sammen, bygget sammen, medlemmer, har en fælles arv, passer sammen og er holdt sammen og vil blive bortrykket sammen2. Du er ikke overladt til dig selv mere.

Selvom dit forhold til J esus er personligt, har Gud aldrig ment, at det skulle være privat. I Guds familie er du forbundet med alle andre troende, og vi hører sammen i al evighed. Bibelen siger: ))1 Kristus udgør vi alle et legeme og hvert medlem tilhører de andre)). 3 At følge Kristus medfører at høre til, ikke blot at tro. Vi er lemmer på hans legeme - kirken. C.S. Lewis bemærkede, at ordet medlemskab har sin oprindelse i kristendommen, men verden har tømt ordet for sin oprindelige betydning. Forretninger giver tilbud til "medlemmer", og annoncører bruger medlemsnavne for at lave adressekartoteker. I kirkerne bliver medlemskab ofte reduceret til kun at tilføje dit navn til en medlemsliste uden nogen kraveller forventninger.

For Paulus betød det at være et "medlem" af kirken at være en levende del af et levende legeme, en uadskillelig tæt forbundet del af Kristi legeme.4 Vi har brug for at genopdage og praktisere den bibelske betydning af medlemskab. Kirken er et legeme, ikke en bygning; en organisme, ikke en organisation.

Hvis organerne i vores legeme skal opfylde deres formål, er de nødt til at være forbundne med vores legeme. Det samme er gældende for dig som en del af Kristi legeme. Du blev skabt til en bestemt rolle, men du vil gå glip af dette andet formål tor dit liv, hvis du ikke er tilknyttet en levende, lokal kirke. Du vil opdage din rolle i livet gennem dit fællesskab med andre. Bibelen siger: ))Hvert lem på legemet får sin betydning fra hele legemet og ikke modsat. Det legeme, vi taler om, er Kristi legeme, som består af hans udvalgte. Enhver af os finder vores ~ mening og funktion som en del af hans legeme. Hvis vi er en finger eller en tå, der er skåret af, nytter vi ikke meget vel. ,.x;

Hvis et organ på en eller anden måde er adskilt fra sit legeme, vil det visne og dø. Det kan ikke eksistere af sig selv, og det kan du heller ikke. Hvis du er adskilt og afskåret fra livsblodet i det lokale legeme, vil dit åndelige liv visne og til sidst ophøre med at eksistere.6

Derfor er det første tegn på åndelig tilbagegang som regel aftagende deltagelse i gudstjenester og andre samlinger for troende.

Når som helst vi bliver ligegyldige med fællesskabet, begynder alt andet også at glide ud.

Medlemskab i Guds familie er ikke noget, der kan tages let på eller af og til ignoreres. Kirken er Guds dagsorden for verden.

Jesus sagde: Jeg vil bygge min kirke, og hele helvedes magt skal ikke kunne få bugt med den. )17 Kirken kan ikke ødelægges og vil eksistere for evigt. Den vil overleve dette univers, og det samme vil din rolle i den. Det menneske, som siger: "Jeg har ikke brug for kirken", er enten uvidende eller arrogant. Kirken er så betydningsfuld, at J esus døde på korset for den. Kristus elskede kirken og gav sit liv for den. x8 Bibelen kalder kirken for. Kristi brud og Kristi legeme.9 Jeg kan ikke forestille mig, at man siger til Jesus: "Jeg elsker dig, men jeg kan ikke lide din kone." Eller: "Jeg accepterer dig, men jeg tager afstand fra dit legeme." Men det gør vi, når vi tager afstand fra kirken og nedværdiger den eller beklager os over den. I stedet for befaler Gud os at elske kirken lige så meget som Jesus gjorde. Bibelen siger: Elsk din åndelige familie. 10 Desværre er det sådan, at mange kristne bruger kirken, men de elsker den ikke.


DIT LOKALE FÆLLESSKAB

Undtagen nogle få vigtige undtagelser, hvor der refereres til alle troende gennem hele historien, menes der næsten hver gang, ordet kirke er brugt i Bibelen, en lokal, synlig menighed. Det nye Testamente forudsætter medlemskab i en lokal menighed. De eneste kristne, der ikke var medlemmer af en lokal menighed, var de, der var under kirketugt og var blevet fjernet fra fællesskabet på grund af stor offentlig synd.II

Bibelen siger, at kristne uden et åndeligt hjem er som et organ uden et legeme, et får uden for hjorden, et barn uden en familie.

Det er en unaturlig tilstand. Bibelen siger: ))Du hører til Guds husstand sammen med alle andre kristne. ,)12 Dagens kultur med uafhængig individualisme har skabt mange åndelige forældreløse - "kanin troende" som hopper fra den ene kirke til den anden uden en identitet, ansvarlighed eller overgivelse. Mange tror, man kan være en "god kristen" uden at slutte sig til (eller endog besøge) en lokal kirke, men det er absolut ikke efter Guds tanke. Bibelen kommer med mange tvingende grunde til at være en forpligtet og aktiv del af et lokalt fællesskab.

GRUNDEN TIL, AT DU HAR BRUG FOR EN ÅNDELIG FAMILIE

En åndelig familie identificerer dig som en ægte troende.

J eg kan ikke gøre krav på at være en efterfølger af J esus, hvis jeg ikke er forpligtet over for en specifik gruppe af disciple. Jesus sagde: )Jeres kærlighed til hinanden vil bevise over for verden, at I er mine disciple. ))13 N år vi samles i kærlighed som en lokal menighed fra forskellige baggrunde, racer og social status, er det et stærkt vidnesbyrd over for verden.I4 Du alene er ikke Kristi legeme. Du har brug for andre for at udtrykke det. Sammen, ikke adskilt, er vi hans legeme.IS En åndelig familie får dig ud af selvcentreret isolation. Den lokale menighed er den skole, der lærer dig, hvordan man begår sig i Guds familie. Det er et sted, hvor du kan praktisere uselvisk, medfølende kærlighed. Som en del af familien lærer du at tage dig af andre og at lære af andres erfaringer. "Hvis en del af legemet lider, lider alle andre dele sammen med det. Ligeledes deler alle andre æren, hvis en del af legemet æres. ))16 Kun i regelmæssig kontakt med almindelige, ufuldkomne troende kan vi lære virkeligt fællesskab og erfare Det Nye Testamentes sandhed om at være forbundet til og afhængig af hinanden.17 Bibelsk fællesskab er at være overgivet til og forpligtet over for hinanden, som vi er det i forhold til Jesus. Gud forventer, at vi skal give livet for hinanden. Mange kristne, som kender Johannesevangeliet 3,16, er ikke opmærksomme på 1. Johannes brev 3,16: Je sus Kristus gav sit liv for os. Derfor bør vigive livet for vores brødre. ))18 Det er den slags selvopofrende kærlighed, Gud forventer, du viser andre troende - en villighed til at elske dem på samme måde, som J esus elsker dig.

En åndelig familie hjælper dig med at udvikle dine åndelige muskler. Du kommer aldrig til at vokse op til modenhed bare ved at deltage i gudstjenester og være en passiv tilskuer. Kun deltagelse i hele livet i en lokal menighed danner åndelige muskler.

Bibelen siger: ))Når hver enkelt del gør sit eget særlige arbejde, hjælper det til, at andre dele vokser, så at hele legemet forbliver sundt og vokser og er fyldt af kærlighed. ))19 Mere end 50 gange i Det nye Testamente bruges udtrykket "hinanden". Vi befales at elske hinanden, bede for hinanden, opmuntre hinanden, formane hinanden, hilse hinanden, tjene hinanden, undervise hinanden, acceptere hinanden, ære hinanden, bære hinandens byrder, tilgive hinanden, underordne os hinanden, være hengivne til hinanden og mange andre lignende ting. Dette er bibelsk medlemskab. Det er det "familieansvar" , Gud forventer, vi udøver i det lokale fællesskab. Hvem gør du dette sammen med?

Det kan godt være, det virker lettere at være hellig, når der ikke er nogen omkring dig til at genere dig, men det er en falsk og uprøvet hellighed. Isolation fører til selvbedrag. Man kan let bedrage sig selv til at tro, at man er moden, når der ikke er nogen til at udfordre en. Virkelig modenhed viser sig i fællesskabet.

Vi har brug for mere end Bibelen for at vokse. Vi har brug for andre troende. Vi vokser hurtigere og stærkere ved at lære af hinanden og ved at være ansvarlige over for hinanden. Når andre fortæller om, hvad Gud lærer dem, lærer jeg også at vokse.

Kristi legeme har brug for dig. Gud har en enestående opgave til dig i sin familie. Det er kaldet "din tjeneste", og Gud har udrustet dig til denne opgave. ))En åndelig gave er givet til enhver til hjælp for hele kirken. )120 Din lokale menighed er det sted, Gud har givet dig til at opdage, udvikle og bruge dine gaver. Det kan godt være, du har en tjeneste ud over dette, men det er i tillæg til den tjeneste, du har i din lokale menighed. J esus har ikke lovet at bygge din tjeneste, men han har lovet at bygge sin kirke.

Du kommer til at deltage i Jesu mission til verden. Da Jesus vandrede på jorden, virkede Gud igennem Jesu fYsiske legeme. I dag bruger han Jesu åndelige legeme. Kirken er Guds redskab på jorden. Vi skal ikke kun være et forbillede på Guds kærlighed ved at elske hinanden. Sammen skal vi bære den ud til resten af verden. Det er et utroligt privilegium, vi sammen er blevet givet. Som lemmer på Kristi legeme er vi hans hænder, fødder, øjne og hjerte.

Han arbejder gennem os i verden. Vi har hver især et bidrag at komme med. Paulus siger: ))Han skabte hver enkelt af os ved Jesus Kristus til at være med ham i den gerning, han udfører, de gode gerninger, han har lagt til rette for os at ~ gøre, gerninger vi bør gøre. )121 En åndelig familie vil bevare dig for frafald. Ingen af os er immune over for fristelser. Under visse forudsætninger er du og jeg i stand til at begå en hvilken som helst synd.22 Dette ved Gud, så han . har givet os den opgave, at vi hver især holder hinanden på sporet.

Bibelen siger: ))Giv daglig hinanden opmuntring... så at ingen af jer skalforhærdes af syndens bedrag. )123 "Pas dine egne sager" er ikke en kristen sætning.


Vi er kaldet og befalet til at være involveret i hinandens liv. Hvis du har kendskab til en, som vakler åndeligt netop nu, er det dit ansvar at gå til den person og bringe vedkommende tilbage til fællesskabet . Jakob siger: ))Hvis du kender mennesker, som er gået væk fra Guds sandhed, så afskriv dem ikke. Gå efter dem. Få dem tilbage. )124 En ekstra fordel ved den lokale kirke er, at den også giver åndelig beskyttelse igennem gudfrygtige ledere. Gud giver åndelige hyrder ansvar for at vogte, beskytte, forsvare og tage sig af hjordens åndelige tilstand.25 Vi får at vide: ))Deres opgave er at vogte over jeres sjæle, og de ved, at de står til ansvar over for Gud. )126 Satan elsker, når troende er isolerede, adskilt fra legemet, afsondret fra Guds familie og uden at have nogen åndelig leder at stå til ansvar over for, fordi han ved, de er forsvarsløse og magtesløse over for hans taktik.

DET HELE ER I KIRKEN

I min bog Tbe Pur pose-Driven Church (Den målrettede kirke) forklarer jeg, hvordan det at være en del af en sund kirke er væsentligt for at leve et sund liv. Jeg håber, du vil læse denne bog også, fordi den vil hjælpe dig til at forstå, hvordan Gud har formet sin kirke specifikt for at hjælpe dig til at fuldføre de fem formål, han har for dit liv. Han skabte kirken for at møde dine fem dybeste behov: et formål at leve for, mennesker at leve sammen med, principper at leve efter, en gerning at udføre og styrke til at leve. Der er ikke noget andet sted på jorden, hvor du kan finde alle disse fem velsignelser på et sted.

Guds formål for kirken er identisk med hans fem formål for dig.

Tilbedelse hjælper dig til at fokusere på Gud, fællesskab hjælper dig til at stå ansigt til ansigt med livets problemer, discipelskab medvirker til at befæste din tro, tjeneste hjælper dig til at finde dine talenter, og evangelisering hjælper dig med at fuldføre din mission. Der er ikke noget andet på jorden, der kan sammenlignes med kirken.

DIT VALG

Hver gang et barn bliver født, bliver det automatisk en del af den universelle familie af menneskelige skabninger. Men ct barn

har også brug for at blive en del af en specifik familie for at få næring og omsorg og vokse op til at blive stærk og sund. Det samme gælder i åndelig henseende. Da du blev født på ny, blev du automatisk en del af Guds universelle familie, men du har også brug for at blive en del af det lokale udtryk for Guds familie.

Forskellen mellem en kirkebesøgende og et kirke medlem er forpligtelse. Besøgende er tilskuere fra sidelinjen, medlemmer bliver engageret i tjeneste. Besøgende er forbrugere, medlemmer bidragydere. Besøgende ønsker kirkens velsignelser uden at dele ansvaret. De er som par, der ønsker at leve sammen uden at indgå ægteskab med de forpligtelser, det indebærer.

Hvorfor er det så vigtigt at slutte sig til en lokal kirke? Fordi det beviser, at du er forpligtet over for dine åndelige brødre og søstre i virkeligheden og ikke kun i teorien. Gud ønsker, at du skal elske virkelige mennesker, ikke ideal mennesker. Du kan bruge hele dit liv på at lede efter den fuldkomne kirke, men du vil aldrig finde den. Du er kaldet til at elske ufuldkomne syndere, akkurat som Gud gør.

I Apostlenes Gerninger var de kristne i Jerusalem meget konkrete i deres forpligtethed over for hinanden. De hengav sig til fællesskab. Bibelen siger: ))De ovet;gav sig til apostlenes lære, fællesskabet, brødsbrydelsen og bønnerne. )127 Gud forventer, at du overgiver og forpligter dig til de samme ting i dag.

Det kristne liv er mere end overgivelse til Kristus. Det indebærer også overgivelse til andre kristne. De kristne i Makedonien havde forstået dette. Paulus sagde: ))Først gav de sig selv til Herren.

Derefter, ifølge Guds vilje, gav de ligeledes sig selv til os. )128 At slutte sig til en lokal kirke er det naturlige næste skridt, når du er blevet et Guds barn. Du bliver en kristen ved at overgive dig til Kristus, men du bliver medlem af en kirke ved at overgive dig selv til en bestemt gruppe af troende. Den første beslutning bringer frelse.

Den anden bringer fællesskab.


DAG 17 TANKER OM MIT FORMÅL

Til eftertanke: J eg er kaldet til at høre til, ikke kun til at tro.

Til erindring: ))1 Kristus udgør vi alle et legeme, og hvert medlem tilhører de andre. ,) Romerbrevet 12,5 (NN)

Til overvejelse: Viser min grad af engagement i min lokale kirke, at jeg elsker og er overgivet til Guds familie?

Niels Peder Nielsen © 2008 • Politik • Måden man bruger hjemmesiden

Niels Peder Nielsen.dk